Podmienky používania

Pri vytváraní webovej stránky Technických služieb mesta Prešov a.s. - www.ekoparkpo.sk boli dodržané nasledovné body:

  1. Grafické objekty použité k ovládaniu stránky majú definovanú textovú alternatívu
  2. Obsah stránky je dostupný aj bez použitia skriptov, appletov, obrázkov alebo kaskádových štýlov
  3. Stránka používa bez-tabuľkový layout
  4. Stránka nepoužíva klikatené mapy
  5. Kód stránky sa v rámci možností snaží čo najviac priblížiť štandardu HTML 5.
  6. Na webovej stránke nekmitá nič rýchlejšie ako raz za sekundu
  7. Prvky ktoré tvoria nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom kóde
  8. Formulárové prvky majú výstižný názov

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti Technické služby mesta Prešov a. s. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Technické služby mesta Prešov a. s. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Používanie webových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Spoločnosť Technické služby mesta Prešov a. s. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov spoločnosti Technické služby mesta Prešov a. s., ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a Technické služby mesta Prešov a. s. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti spoločnosti Technické služby mesta Prešov a. s. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Objednávkový formulár

Objednávka realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je záväzná. Objednávka slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej faktúry. S údajmi poslanými cez formulár objednávky sa bude narábať podľa ustanovení „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ - https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf a “Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ - https://www.slovlex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Cookies

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Informácie o autorských právach

© 2018 Technické služby mesta Prešov a. s. . Všetky práva vyhradené.