Ochrana osobných údajov

Je v záujme našej spoločnosti chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - Technické služby mesta Prešov a.s.

Naša spoločnosť sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K Vašim osobným údajom má v našej spoločnosti prístup obmedzený okruh oprávnených osôb.

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanovením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Politika súborov Cookies

Táto Politika súborov Cookies definuje pravidlá ukladania a prístupu k informáciám na prístrojoch Používateľa, s použitím súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb poskytovaných elektronickou cestou Administrátorom internetovej lokality www.ekoparkpo.sk na požiadanie Používateľa.

Administrátorom lokality www.ekoparkpo.skTechnické služby mesta Prešov a.s. so sídlom v Prešove, ul. Bajkalská 33, DIČ 2020520656, IČO 317 189 14.

I. ČO SÚ TO SÚBORY COOKIES

Za súbory „cookies” treba považovať informatické dáta, konkrétne textové súbory, uchovávané v zariadeniach koncových používateľov, určené na používanie internetových stránok.

Súbory cookies použité Administrátorom sú pre zariadenie používateľa bezpečné a zvyčajne obsahujú: Názov domény, z ktorej pochádzajú, dobu uchovávania na zariadení a uchovávanú hodnotu.

II. TYPY POUŽÍVANÝCH COOKIES

Relačné (session) cookies –sú uchovávane v zariadeniach používateľa do chvíle ukončenia relácie prehliadača. Informácie, ktoré sú v nich zapísané, sa vymažú z pamäte zariadenia vo chvíli ukončenia relácie.Trvalé cookies – sú uchovávané na zariadení používateľa, až kým sa nevymažú. Ukončenie relácie nespôsobuje ich odstránenie.

III. ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES

Vlastné cookies (umiestňované Administrátorom)

  • Autentifikácia a udržiavanie relácie používateľa internetovej lokality
  • Správna konfigurácia vybraných funkcií internetovej lokality
  • Optimalizácia a zlepšenie efektivity poskytovaných služieb
  • Zvyšovanie spoľahlivosti internetovej lokality

Zaistenie bezpečnosti internetovej lokality

Externé cookies (umiestňované partnermi Administrátora):

  • Zbieranie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov (Google Analytics, administrátor Google Inc so sídlom v USA)

IV. OSOBNÉ ÚDAJE

Mechanizmus cookies nedovoľuje získavanie akýchkoľvek osobných údajov zo zariadenia používateľa.

IV. ODSTRAŇOVANIE SÚBOROV COOKIES

Predvolené nastavenia softvéru slúžiace na prezeranie internetových stránok umožňujú ukladať súbory cookies na koncovom zariadení.