Celodenný program - modul Lesným chodníčkom

Hriechy v poľnohospodárstve postihnú väčšinou hriešnika samotného. Hriechy proti prírode v lese postihujú pravidelne až ďalšie generácie. (Felix von Hornstein)

V module „Lesným chodníčkom“ bude našim cieľom pomocou hier a zážitkov spoznávať prírodu, život v lese a zároveň priblížiť hravou formou prácu lesníkov.

Cena: 5€ za osobu

tabor

Témy: ochrana prírody, zeleň, biomasa, produkčné a mimoprodukčné funkcie lesa, práca lesníka, les ako zdroj poznania a oddychu

Vysvetlíme zábavnou formou základné pojmy ako sú biomasa, ekotop, les a voda, les a čistý vzduch, les a klimatické zmeny, les a pôda, pestovanie a ochrana lesa, obnova lesa, vývoj lesa od semienka až po strom, les ako prirodzené prostredie lesných a rastlín a živočíchov, prales, prirodzené drevinové zloženie.

Cieľom: bude rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude:
- chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a prostredím lesa ,
- chápať potrebu trvaloudržateľného hospodárenia v lese
- získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia

Čo sa deti naučia?
- Oboznámenie sa so základnými ekologickými a lesníckymi pojmami
- Zamestnať hlavu- ruky- srdce a všetky zmysly
- Získajú trvalé vedomosti o lese, práci lesníka a o prírode
- Vzbudí sa u nich záujem o les a jeho návštevu

Ako sa to naučia?
- edukačná hra „Stromy a ja“, „Toto je tvoj strom“
- edukačná hra „Od semienka po strom“, „Semienka"
- hra „Rozprávanie smreka“, „Buď strom“
- hra „Hra na netopiera“, „Vtáčiky a ja“
- aktivita „Koráliky z bobuliek“, „Lesný orchester“

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na klusova@tsmp.sk alebo +421 905 804 871