Celodenný program - modul Ekologická stopa

Krajina je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú

V module „Ekologická stopa“ sa budeme snažiť deťom ukázať „zelenšiu“ a zodpovednejšiu cestu životom. Pokúsime sa nájsť odpovede na otázky či má krajina svoju osobnosť, či má pamäť, či to, ako do nej zasahujeme, ju ovplyvňuje.

Cena: 5€ za osobu

tabor

Témy: voda, odpad, energia, zeleň a ochrana prírody, doprava a ovzdušie

Vysvetlime zábavnou formou pomocou environmentálnych hier a činností pojmy biomasa, biotop, devastácia krajiny, ekológia, ekologická kríza, ekologické zmýšľanie, ekosystém, emisia, environmentálny, erózia, chránené oblasti, karcinogén, kontaminovať, klíma, kyslý dážď, lokalita, migrácia, odpad, ozón, ozónová vrstva, populácia, recyklácia, skládka, symbióza, toxický, teritórium, vyhynutie, znečistenie, životné prostredie.

Cieľom: bude rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude:
- chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho okolí,
- chápať potrebu ochrany životného prostredia
- získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia

Čo sa deti naučia?
- Oboznámenie sa so základnými ekologickými a environmentálnymi pojmami
- Chápanie základných ekologických súvislostí a environmentálnych problémov
- Zážitkovým učením pochopiť potrebu ochrany životného prostredia

Ako sa to naučia?
- edukačná hra „Na obláčiky“ a „Rieky“
- edukačná hra „Vodný bar“
- hra „Neodpadni z odpadov“, „Popoluškino triedenie odpadov“
- hra „Pavučiny prírody“, „Čo pre Zem urobím ja“
- aktivita „Vláčik odpadáčik

V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte na klusova@tsmp.sk alebo +421 905 804 871